Подкрепа на малките предприятия

Подкрепа на малките предприятия

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" предостави на „ДЕДАЛ – 1995“ ООД по проект № BG16RFOP002-2.089-3444-C01 безвъзмездна финансова помощ.

Предоставената на „ДЕДАЛ - 1995“ ООД безвъзмездна финансова помощ е в размер на 50 000 лева, от които 42 500 лева финансиране от Европейския съюз и 7 500 лева национално съфинансиране, която помощ ще послужи за справяне с последиците, настъпили вследствие на пандемията COVID – 19.

„ДЕДАЛ - 1995“ ООД очаква чрез предоставената помощ да постигне положителен ефект по отношение на оптимизиране на разходите си, както и стабилност в продължаваща дейност на дружеството.