Политика за качеството

ДЕКЛАРАЦИЯ
от Ръководството на „ДЕДА/1 - 1995" ООД за политиката на дружеството по качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда
Висшето ръководство декларира своята ангажираност за изпълнение на политиката на дружеството и постигане на целите посредством:
♦♦♦ Осигуряване на необходимите ресурси за непрекъснато поддържане и подобряване на внедрената Интегрирана система за управление и спазване изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
♦♦♦ Предоставяне на съответстващи продукти и услуги, чрез постоянно удовлетворяване изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни;
♦♦♦ Поддържане на взаимноизгодни отношения с доставчици и партньори, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
♦♦♦ Поддържане и подобряване на имиджа на „ДЕДАЛ - 1995” ООД като перфектен изпълнител на строителни услуги, чрез предаване и обслужване на обектите в срок и без рекламации;
♦♦♦ Осигуряване на квалифициран, мотивиран и обучен персонал за всички длъжности;
♦♦♦ Осигуряване на вътрешен обмен на информация на всички нива в организацията;
♦♦♦ Спазване на всички нормативни и законови изискванията валидни за дейността на дружеството;
♦♦♦ Идентификация и изпълнение на всички измерими цели в съответствие с политиката на дружеството;
♦♦♦ Осигуряване на пълна информираност и разясняване на всички служители за важността удовлетвореността на клиента и спазване на неговите изисквания;
♦♦♦ Анализиране на информацията, свързана с удовлетвореността на клиента;
♦♦♦ Провеждане на периодични прегледи, проверки и прилагане на коригиращи действия и вземане на решения за подобряване;
♦♦♦ Провеждане на одити, установяващи съответствие на Интегрираната система за управление с изискванията на стандартите;
♦♦♦ Поддържане на подходяща работна среда в съответствие с нормативните изисквания;
♦♦♦ Осигуряване на осведоменост на персонала по оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, съпътстващи дейността на дружеството;
♦♦♦ Предотвратяване на замърсяване на околната среда, чрез ефикасно управление на образуваните отпадъци и използваните материали и технологии;
„ДЕДАЛ - 1995” ООД, гр. София
♦♦♦ Редовно следене и анализиране на информацията за постигната екологична резултатност;
При изпълнението на тази Политика, ръководството на „ДЕДАЛ - 1995” ООД изисква от всички служители и работници да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност. Ръководството изисква да се познава добре: политиката и целите по качеството и околната среда, Система за управление на качеството и околната среда, да спазват стриктно изискванията регламентирани в документите на ИСУ и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобряване.
Като Управител на „ДЕДАЛ - 1995” ООД, гр. София
ДЕКЛАРИРАМ:
личен ангажимент и отговорност по осигуряване на всички необходими ресурси, за изпълнение на начертаната Политика и постигане на целите по качеството и околната среда, при строителството, строително - монтажните и ремонтни дейности, топло и ходроизолации, за да гарантираме и запазим правата и очакванията на клиентите, служителите на дружеството и всички заинтересовани стани от широката общественост.
15.01. 2018 г гр. София
:
I
f
„ДЕДАЛ - 1995” ООД, гр. София
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
w/жж/ж
РЕГЛАМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Стр. 81 /101
w/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/л
Издание №