За нас

Фирма Дедал 1995 ООД е сертифицирана строителна фирма, член в Камарата на строителите и е притежател на Удостоверения за изпълнение на строежи. 

История


Фирма Дедал 1995 ООД е строително-ремонтна фирма с опит от 1995 г. Фирмата има натрупан дългогодишен опит в ремонтно-строителни, довършителни и възстановителни работи, строителство, изграждане, реконструкция, ремонти на  магазини, ресторанти, офиси и жилища.

Дедал 1995 извършва също саниране на сгради, вертикална планировка, преустройства на съществуващи къщи и апартаменти.

Разполага с професионални строители и инженери, доказали своята компетентност и коректност.

Предлага изработка на проекти по задание на клиента, като разполага с необходимото техническо оборудване, транспортни средства и специализиран персонал, за да изпълни поетите ангажименти в договорните срокове.

Сертификати


С решение и протокол № 0335/30.06.2011 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя  „ДЕДАЛ-1995” ООД е вписанa като член в Камарата на строителите и е притежател на  Удостоверения за изпълнение на строежи със следния обхват:

Удостоверение №I-TV 018417

  • Първа група – строежи от четвърта и пета категория -  строежи от високото   строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения 
  • Строежи от втора до пета група  – отделни видове строителни и монтажни работи 

Удостоверение №V-TV 012907

  • пета група -отделни видове СМР съгласно КИД 2008

Дедал 1995 ООД е сертифицирана  и внедрена на интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2015 и система за управление на околната среда ISO 14001:2015.

Новини


Във връзка с проекта по Оперативна програма „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и наближаващия срок за представяне на финалния отчет фирма...

„ДЕДАЛ - 1995“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В тази връзка на „ДЕДАЛ - 1995“ ООД е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско и 1 500 лева национално финансиране, която ще послужи за справяне с последиците, настъпили вследствие на пандемията COVID – 19.

„ДЕДАЛ - 1995“ ООД очаква чрез предоставената помощ да постигне положителен ефект по отношение на оптимизиране на разходите си, както и стабилност в продължаваща дейност на дружеството.“

Политика за качеството


ДЕКЛАРАЦИЯ
от Ръководството на „ДЕДА/1 - 1995" ООД за политиката на дружеството по качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда
Висшето ръководство декларира своята ангажираност за изпълнение на политиката на дружеството и постигане на целите посредством:
♦♦♦ Осигуряване на необходимите ресурси за непрекъснато поддържане и подобряване на внедрената Интегрирана система за управление и спазване изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
♦♦♦ Предоставяне на съответстващи продукти и услуги, чрез постоянно удовлетворяване изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни;
♦♦♦ Поддържане на взаимноизгодни отношения с доставчици и партньори, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
♦♦♦ Поддържане и подобряване на имиджа на „ДЕДАЛ - 1995” ООД като перфектен изпълнител на строителни услуги, чрез предаване и обслужване на обектите в срок и без рекламации;
♦♦♦ Осигуряване на квалифициран, мотивиран и обучен персонал за всички длъжности;
♦♦♦ Осигуряване на вътрешен обмен на информация на всички нива в организацията;
♦♦♦ Спазване на всички нормативни и законови изискванията валидни за дейността на дружеството;
♦♦♦ Идентификация и изпълнение на всички измерими цели в съответствие с политиката на дружеството;
♦♦♦ Осигуряване на пълна информираност и разясняване на всички служители за важността удовлетвореността на клиента и спазване на неговите изисквания;
♦♦♦ Анализиране на информацията, свързана с удовлетвореността на клиента;
♦♦♦ Провеждане на периодични прегледи, проверки и прилагане на коригиращи действия и вземане на решения за подобряване;
♦♦♦ Провеждане на одити, установяващи съответствие на Интегрираната система за управление с изискванията на стандартите;
♦♦♦ Поддържане на подходяща работна среда в съответствие с нормативните изисквания;
♦♦♦ Осигуряване на осведоменост на персонала по оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, съпътстващи дейността на дружеството;
♦♦♦ Предотвратяване на замърсяване на околната среда, чрез ефикасно управление на образуваните отпадъци и използваните материали и технологии;
„ДЕДАЛ - 1995” ООД, гр. София
♦♦♦ Редовно следене и анализиране на информацията за постигната екологична резултатност;
При изпълнението на тази Политика, ръководството на „ДЕДАЛ - 1995” ООД изисква от всички служители и работници да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност. Ръководството изисква да се познава добре: политиката и целите по качеството и околната среда, Система за управление на качеството и околната среда, да спазват стриктно изискванията регламентирани в документите на ИСУ и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобряване.
Като Управител на „ДЕДАЛ - 1995” ООД, гр. София
ДЕКЛАРИРАМ:
личен ангажимент и отговорност по осигуряване на всички необходими ресурси, за изпълнение на начертаната Политика и постигане на целите по качеството и околната среда, при строителството, строително - монтажните и ремонтни дейности, топло и ходроизолации, за да гарантираме и запазим правата и очакванията на клиентите, служителите на дружеството и всички заинтересовани стани от широката общественост.
15.01. 2018 г гр. София
:
I
f
„ДЕДАЛ - 1995” ООД, гр. София
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
w/жж/ж
РЕГЛАМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Стр. 81 /101
w/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/л
Издание №

Подкрепа на малките предприятия


Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" предостави на „ДЕДАЛ – 1995“ ООД по проект № BG16RFOP002-2.089-3444-C01 безвъзмездна финансова помощ.

Предоставената на „ДЕДАЛ - 1995“ ООД безвъзмездна финансова помощ е в размер на 50 000 лева, от които 42 500 лева финансиране от Европейския съюз и 7 500 лева национално съфинансиране, която помощ ще послужи за справяне с последиците, настъпили вследствие на пандемията COVID – 19.

„ДЕДАЛ - 1995“ ООД очаква чрез предоставената помощ да постигне положителен ефект по отношение на оптимизиране на разходите си, както и стабилност в продължаваща дейност на дружеството.

Правила за вътрешен ред


Правила за вътрешно подаване на сигнали по закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

"Дедал - 1995" ООД

Дата: 16 декември 2023г.

Целият документ може да видите ТУК